Algemene Voorwaarden


VVU Energy B.V.

E-mail: [email protected]
Website: www.vvu.nl

Definities

VVU Energy: VVU Energy B.V., gevestigd te Zwartsluis onder KvK nr. 90897471

Klant: degene met wie VVU Energy B.V. een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: VVU Energy en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VVU Energy B.V.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van VVU Energy B.V.zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt VVU Energy B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt VVU Energy B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die VVU Energy B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die VVU Energy B.V. hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VVU Energy B.V. te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door VVU Energy B.V. een totaal bedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. VVU Energy B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient VVU Energy B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 7. VVU Energy B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal VVU Energy B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met VVU Energy B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. VVU Energy mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant moet declaraties binnen14 dagen na factuurdatum aan VVU Energy B.V. betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat VVU Energy B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. VVU Energy B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VVU Energy B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VVU Energy B.V.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag VVU Energy B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van VVU Energy B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VVU Energy B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VVU Energy B.V. te betalen.

Artikel 7 – Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is VVU Energy B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. VVU Energy B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan VVU Energy B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Retentierecht

 1. VVU Energy B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van VVU Energy B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan VVU Energy B.V.

 3. VVU Energy B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan VVU Energy te verrekenen met een vordering opVVU Energy B.V..

Artikel 11– Eigendomsvoorbehoud

 1. VVU Energy B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van VVU Energy B.V. op grond van wat voor met VVU Energy B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan VVU Energy B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien VVU Energy B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft VVU Energy B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij VVU Energy B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VVU Energy B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan VVU Energy B.V. kan tegenwerpen.

Artikel 13 – Levertijd

 1. De door VVU Energy B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan VVU Energy B.V. door VVU Energy B.V. schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij VVU Energy B.V. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 – Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15 – Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan VVU Energy niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan VVU Energy , bij gebreke waarvan VVU Energy niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomstzaken van VVU Energy B.V. die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van VVU Energy B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 19 – Montage/Installatie

 1. Hoewel VVU Energy B.V. zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 20 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor VVU Energy B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. VVU Energy B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. VVU Energy B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VVU Energy B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat VVU Energy B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 22 – Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan VVU Energy B.V..

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert VVU Energy B.V. de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door VVU Energy B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

 1. VVU Energy B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVU Energy B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van VVU Energy B.V. ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende VVU Energy B.V. waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan VVU Energy B.V. schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 25 – Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 2. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

 3. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van VVU Energy B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 – Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart VVU Energy B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VVU Energy B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 27 – Klachten

 1. De klant dient een door VVU Energy B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant VVU Energy B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen VVU Energy B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat VVU Energy B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat VVU Energy B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 28 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan VVU Energy B.V.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VVU Energy B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 29 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als VVU Energy B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan
  VVU Energy B.V. verschuldigd zijn.

Artikel 30 – Aansprakelijkheid VVU Energy

 1. VVU Energy B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien VVU Energy B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. VVU Energy B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien VVU Energy B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 31 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van
  VVU Energy B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 32 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VVU Energy B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door VVU Energy B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VVU Energy B.V. in verzuim is.

 3. VVU Energy B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien VVU Energy B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 33 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VVU Energy B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan VVU Energy B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van VVU Energy B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van VVU Energy B.V. kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor VVU Energy B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VVU Energy B.V. er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. VVU Energy B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 34 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 35 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. VVU Energy B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal VVU Energy B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 36 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VVU Energy B.V.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 37 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VVU Energy B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 38 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VVU Energy B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 20 juli 2023.